viernes, 24 de octubre de 2008

[ CATA VERTICAL RODA I 1992- 2004. SETEMBRE 2008 ]

La Terrassa del Vi va tenir la sort d'assistir a una cata memorable i difícil de repetir. Dirigida per Agustín Santolaya, director general de Cellers Roda.
Es van catar dotze anyades del mateix vi, la qual cosa ens permet seguir la trajectòria del celler i sobretot valorar el gran treball efectuat en anyades molt difícils.
L'única anyada que no va sortir al mercat va ser la del 93.

ANYADA 92: any molt plujós. Amb poc sol 731mm de precipitació en l'any vinícola de novembre a octubre. Verema amb pluges.
Aromes de cuir, tabac, pebre blanc, espècies i complex.
En boca: densitat baixa, fresc, marcada acidesa a pesar de la seva oxidació.
Valoració: B

ANYADA 94: Any molt sec i d'excel·lent sanitat. Gelada lleugera a l'abril, 410 mm. de precipitació total en l'any vinícola .
Aromes intensitat baixa, fruita madura, espècies, mineralitzat, amb tocs vegetals.
Boca: potent, saborós, complex i equilibrat, fruiter i balsàmic.
Valoració: EX

ANYADA 95: Quantitat i qualitat. Perfecta distribució de la pluja. 465mm de precipitació total en l'any vinícola. Es va recuperar el raïm amb una hidratació positiva.
Aromes intensitat alta, fruits vermells, espècies, lleugers tocs de cua.
Boca: vi molt llaminer, viu, lleugerament alcohòlic
Valoració: MB

ANYADA 96: Brotació irregular .Molt bones condicions de pluges i temperatures. 537.22mm de precipitacions en l'any vitícola. Pluges abundants i bé repartides.
Aromes intensitat mitja alta, amb marcada oxidació, notes vegetals, pi i mentolats.
Boca: intensitat mitja un vi molt polit amb un caràcter una mica més clàssic que els anteriors Valoració: B

ANYADA 97: Any irregular que va exigir una exhaustiva selecció. Estiu molt plujós i fred. Molta vegetació. 574,7 mm. de precipitació en l'any vitícola. Bon setembre i octubre.
Aroma d'intensitat mitja, elegant, notes balsàmiques i cuirs
Boca: potent agradable, saborós amb un final llaminer.
Valoració: MB

ANYADA 98: Any d'estiu sec i calorós que va provocar situació de sequera. Setembre va ser plujós i octubre sec. 517,7 mm. de precipitació en l'any vitícola. Aroma d'intensitat mitja, notes torrades, torrefacte, fruits molt madurs. Mineral, notes de cua. Boca: potent, dens, rodó. Llarg postgust. Valoració: EX

ANYADA 99: L'any del cicle curt. 36 dies amb temperatures per sota de 0º C durant l'hivern. 478,6 mm. de precipitació en l'any vitícola. Gelada el 16/04, arribant a -4,5º que va assolar la regió. Pluges al setembre i bon mes d'octubre. Producció molt baixa. Preus desorbitats del raïm.
Aroma d'intensitat baixa. Vi tancat. Notes de fruits vermells. Boca: dens, va venir molt rodó, llaminer.
Bona acidesa, lleugerament vegetal.
Valoració: EX

ANYADA 2000: Enorme sequera a l'estiu. 14 dies van superar els 30º C. 482,5 mm. de precipitació en l'any vitícola. Excel·lent resposta de vinyers de sistema radicular profund, especialment els vells amb poca producció. Hivern molt plujós, primavera normal i estiu molt sec.
Aroma d'intensitat mitja-baixa. Complex, elegant i alguna cosa tancat. Fruita, fusta, mentolats.
Boca: densitat mitja, equilibrat, madur, minerals, llaminer, tabac, fumat.
Valoració: B

ANYADA 01: Excel·lent collita, maduresa perfecta. 473 mm. de precipitació en l'any vitícola. Hivern plujós. Primavera seca i calorosa. Estiu amb humitat suficient. Excel·lent tardor.
Aroma d'intensitat alta. Fruites, complex, madur, notes mentolades. Cuir, tabac minerals, cacao.
Boca: Potent, ampli, saborós. Complex, fresc, elegant. Notes minerals. Bona acidesa.
Valoració : MB

ANYADA 02: Cicle atípic. Gran heterogeneïtat. Collita escassa per falta de brotació. 523,6 mm. de precipitació en l'any. Temperatures fregant -15º en dic. 01. Sequera hivernal. Gelades a l'abril, malament quallat. Agost plujós. Verema plujosa.
Aroma d'intensitat mitja-baixa. Agradable i complex, mineral. Fruites madures.
Boca: Potent i saborós. Fruites madures, frescor. Llarg postgust.
Valoració: MB

ANYADA 03: 40º C a l'ombra el 13/08 . 32’5 º temperatura mitja max a l'estiu. Hivern molt plujós (pluja i neu). 529,3 mm. de precipitació en l'any vitícola. Excel·lent primavera i brotació excel·lent. Gran expressió vegetativa. Estiu històricament càlid que va provocar gran exigència hídrica. Els vinyers vells es van comportar bé. Pluges al setembre durant la primera quinzena. La verema va millorar al final.
Aromes intenses a tabac, espècies, cuir, prunes, fruites negres.
Boca: Saborós, potent, madur. Licorós, una mica alcohòlic. Bé equilibrat.
Valoració: B

ANYADA 04: Collita excel·lent. La collita miraculosa. Hivern humit. 445’3 mm. de precipitació en l'any. Bona brotació. Tempestes a l'agost, calamarsa 2 i 3/08. Al setembre, pluges turmentoses i calor que van provocar alguns brots de botritis (1-10 de setembre). A partir del 11/09 fins a fi de veremes, va fer temps sec i assolellat amb vents del nord que van assecar els brots de botritis. Els dies van ser càlids i les nits fresques.
Aromes intenses i agradables. Vegetal, gerani. Elegant i complex. Madur. Pruna i cacao.
Boca: Potent, saborós, carnós. Densitat alta, bona acidesa, llarg postgust.
Valoració: MB

Una cata espectacular, molt bé dirigida per Agustín Santolaya , que ens va demostrar com es pot “embotellar el temps” i veure les diferències dels anys en cada anyada.


La Terrassa del Vi tuvo la suerte de asistir a una cata memorable y difícil de repetir.
Dirigida por Agustín Santolaya, director general de Bodegas Roda.
Se cataron doce añadas del mismo vino, lo cual nos permite seguir la trayectoria de la bodega y sobretodo valorar el gran trabajo efectuado en añadas muy difíciles. La única añada que no salió al mercado fue la del 93.

AÑADA 92: año muy lluvioso. Con poco sol 731mm de precipitación en el año vinícola de noviembre a octubre. Vendimia con lluvias.
Aromas de cuero, tabaco, pimienta blanca, especiado y complejo.
En boca: densidad baja, fresco, marcada acidez a pesar de su oxidación.
Valoración: B

AÑADA 94: Año muy seco y de excelente sanidad. Helada ligera en abril, 410 mm. de precipitación total en el año vinícola .
Aromas intensidad baja, fruta madura, especias, mineralidad, con toques vegetales.
Boca: potente, sabroso, complejo y equilibrado, frutal y balsámico.
Valoración: EX

AÑADA 95: Cantidad y calidad. Perfecta distribución de la lluvia. 465mm de precipitación total en el año vinícola. Se recuperó la uva con una hidratación positiva.
Aromas intensidad alta, frutos rojos, especiados, ligeros toques de cola.
Boca: vino muy goloso, vivo, ligeramente alcohólico
Valoración: MB

AÑADA 96: Brotación irregular .Muy buenas condiciones de lluvias y temperaturas. 537.22mm de precipitaciones en el año vitícola. Lluvias abundantes y bien repartidas.
Aromas intensidad media alta, con marcada oxidación, notas vegetales, pino y mentolados.
Boca: intensidad media un vino muy pulido con un carácter algo más clásico que los anteriores
Valoración: B

AÑADA 97: Año irregular que exigió una exhaustiva selección. Verano muy lluvioso y frío. Mucha vegetación. 574,7 mm. de precipitación en el año vitícola. Buen septiembre y octubre.
Aroma de intensidad media, elegante, notas balsámicas y cueros
Boca: potente agradable, sabroso con un final goloso.
Valoración: MB

AÑADA 98: Año de verano seco y caluroso que provocó situación de sequía. Septiembre fue lluvioso y octubre seco. 517,7 mm. de precipitación en el año vitícola.
Aroma de intensidad media, notas torradas, torrefacto, frutos muy maduros. Mineral, notas de cola.
Boca: potente, denso, redondo. Largo postgusto.
Valoración: EX

AÑADA 99: El año del ciclo corto. 36 días con temperaturas por debajo de 0º C durante el invierno. 478,6 mm. de precipitación en el año vitícola. Helada el 16/04, alcanzando -4,5º que asoló la región.
Lluvias en septiembre y buen mes de octubre. Producción muy baja. Precios desorbitados de la uva.
Aroma de intensidad baja. Vino cerrado. Notas de frutos rojos.
Boca: denso, vino muy redondo, goloso. Buena acidez, ligeramente vegetal.
Valoración: EX

AÑADA 2000: Enorme sequía en verano. 14 días superaron los 30º C. 482,5 mm. de precipitación en el año vitícola.
Excelente respuesta de viñedos de sistema radicular profundo, especialmente los viejos con poca producción.
Invierno muy lluvioso, primavera normal y verano muy seco.
Aroma de intensidad media-baja. Complejo, elegante y algo cerrado. Fruta, madera, mentolados.
Boca: densidad media, equilibrado, maduro, minerales, goloso, tabaco, ahumado.
Valoración: B

AÑADA 01: Excelente cosecha, madurez perfecta. 473 mm. de precipitación en el año vitícola. Invierno lluvioso. Primavera seca y calurosa. Corrimiento de flor, racimos sueltos. Verano con humedad suficiente. Excelente otoño.
Aroma de intensidad alta. Frutas, complejo, maduro, notas mentoladas. Cuero, tabaco minerales, cacao.
Boca: Potente, amplio, sabroso. Complejo, fresco, elegante. Notas minerales. Buena acidez.
Valoración : MB

AÑADA 02: Ciclo atípico. Gran heterogeneidad. Cosecha escasa por falta de brotación. 523,6 mm. de precipitación en el año. Temperaturas rozando -15º en dic. 01. Sequía invernal. Heladas en abril, mal cuajado. Agosto lluvioso. Vendimia lluviosa.
Aroma de intensidad media-baja. Agradable y complejo, mineral. Frutas maduras.
Boca: Potente y sabroso. Frutas maduras, frescor. Largo postgusto.
Valoración: MB

AÑADA 03: 40º C a la sombra el 13/08.
32’5 º temperatura media max en verano. Invierno muy lluvioso (lluvia y nieve). 529,3 mm. de precipitación en el año vitícola. Excelente primavera y brotación excelente. Gran expresión vegetativa. Verano históricamente cálido que provocó gran exigencia hídrica. Los viñedos viejos se comportaron bien.
Lluvias en septiembre durante la primera quincena. La vendimia mejoró al final.
Aromas intensos a tabaco, especias, cuero, ciruelas, frutas negras.
Boca: Sabroso, potente, maduro. Licoroso, algo alcohólico. Bien equilibrado.
Valoración: B

AÑADA 04: Cosecha excelente. La cosecha milagrosa. Invierno húmedo. 445’3 mm. de precipitación en el año. Buena brotación.
Tormentas en agosto, granizo 2 y 3/08. En septiembre, lluvias tormentosas y calor que provocaron algunos brotes de botritis (1-10 de septiembre).
A partir del 11/09 hasta fin de vendimias, hizo tiempo seco y soleado con vientos del norte que secaron los brotes de botritis.
Los días fueron cálidos y las noches frescas.
Aromas intensos y agradables. Vegetal, geranio. Elegante y complejo. Maduro. Ciruela y cacao.
Boca: Potente, sabroso, carnoso. Densidad alta, buena acidez, largo postgusto.
Valoración: MB

Una cata espectacular, muy bien dirigida por Agustín Santolaya , que nos demostró como se puede “embotellar el tiempo “ y ver las diferencias de los años en cada añada.

domingo, 19 de octubre de 2008

[ PRESENTACIÓ CHAMPAGNE PHILIPPE GONET CUVEÉ JORDI MELENDO ]

Dilluns 13 d'octubre va tenir lloc la presentació del Champagne Philippe Gonet Cuveé Jordi Melendo, en un clàssic local del Born de Barcelona en una ambient distès i ple de cares conegudes dintre del món del vi a Barcelona. A aquest acte vem assistir convidats per Jordi Melendo i Nico James, els components del grup de cata. Gràcies a Jordi i Nico per la vostra cordial invitació.

El lunes 13 de octubre tuvo lugar la presentación del Champagne Philippe Gonet Cuveé Jordi Melendo, en un clásico local del Born de Barcelona en una ambiente distendido y lleno de caras conocidas dentro del mundo del vino en Barcelona. A este acto asistimos invitados por Jordi Melendo y Nico James, los componentes del grupo de cata. Gracias a Jordi y Nico por vuestra cordial invitación.

domingo, 12 de octubre de 2008

[ CATA DE BLANCS DEL NORD D'EUROPA ]

Nico James va ser el gran convidat d'aquesta cata “Vins de Alsacia, Alemanya i Àustria, ell ens va donar una classe magistral dels grans vins blancs que s'elaboren en el nord d'Europa.
Mitjançant una presentació en vídeo projecció, Nico ens va explicar al detall com es conrea, recol·lecta i s'elaboren aquests grans vins.
La zona de Mosel·la (riu de 180km que creua França, Luxemburg i Alemanya) ens va sorprendre, com les vinyes són conreades en zones gairebé escarpades ,on en alguns casos hi ha fins a pendents del 70%, la recol·lecció totalment artesana de raïm Riesling que ens proporciona en un any fins a set varietats distintes de vi amb la mateixa varietat.
Paratges de somni, són els quals ens deixen veure els diferents “terroir”, fins a 16 tipus diferents trobem en Ribeauvillé en Alsacia, les grans Terrasses de Kamptal a Àustria i la història romànica de Bernkastel - Treveris (ciutat de Karl Marx).
Champagnes, secs, semi-dolços i els grans de la nit, els dolços.
Aquesta va ser la llista de vins catats, destacant una sorpresa que Nico ens tenia reservada per al final, una edició limitada de 350 ampolles.
Com no destacar el menú degustació que preparen sempre amb cura els cuiners de la Terrassa del Museu, la nostra seu i que mai ens deixa indiferents.

APERITIU
Ribeauvillé Riesling Grand Cru (Kirchberg) 2003
Champagne Gonet Brut Blanc de Blancs

CATA
Mönchhof Riesling Ürz. Würzgarten Trocken 2007
Kallfelz Selekt. Hochgewächs Riesling Trocken 2007
Römerkelter Riesling Halbtrocken 2005 St. Urbanshof Riesling 2007
Christoffel Erben Erdener Treppchen 2003
Spätlese Christoffel Erben Ürziger Würzgarten 2006 Auslese **

POSTRES
Waldschütz Grüner Veltliner Eiswein 2003
Waldschütz Beerenauslese 2006 (Riesling/Chardonnay)

VI SORPRESA
Urziger Wurzgarten Trockenbeerenauslese 2005.

Una nit difícil de repetir i que des de La “Terrassa del Vi” agraïm a Nico.Nico James fue el gran invitado de esta cata “Vinos de Alsacia, Alemania y Austria , él nos dio una clase magistral de los grandes vinos blancos que se elaboran en el norte de Europa.
Mediante una presentación en video proyección Nico nos explico al detalle como se cultiva, recolecta y se elaboran estos grandes vinos.
La zona de Mosela (rio de 180km que cruza Francia, Luxemburgo y Alemania) nos sorprendió, como las viñas son cultivadas en zonas casi escarpadas, donde en algunos casos hay hasta pendientes del 70%, la recolección totalmente artesanal de uva Riesling que nos proporciona en un año hasta siete variedades distintas de vino con la misma variedad.
Parajes de ensueño son los que nos dejan ver los diferentes “terroir”, hasta 16 tipos diferentes encontramos en Ribeauvillé en Alsacia, las grandes Terrazas de Kamptal en Austria y la historia románica de Bernkastel - Treveris (ciudad de Karl Marx).
Champagnes, secos, semi-dulces y los grandes de la noche, los dulces.
Esta fue la lista de vinos catados, destacando una sorpresa que Nico nos tenía reservada para el final, una edición limitada de 350 botellas.
Como no destacar el menú degustación que preparan siempre con esmero los cocineros de la Terrassa del Museu, nuestra sede y que nunca nos deja indiferentes.

APERITIVO
Ribeauvillé Riesling Grand Cru (Kirchberg) 2003

Champagne Gonet Brut Blanc de Blancs

CATA
Mönchhof Riesling Ürz. Würzgarten Trocken 2007
Kallfelz Selekt. Hochgewächs Riesling Trocken 2007
Römerkelter Riesling Halbtrocken 2005St. Urbanshof Riesling 2007
Christoffel Erben Erdener Treppchen 2003
Spätlese Christoffel Erben Ürziger Würzgarten 2006 Auslese **

POSTRE
Waldschütz Grüner Veltliner Eiswein 2003

Waldschütz Beerenauslese 2006 (Riesling/Chardonnay)

VINO SORPRESA
Urziger Wurzgarten Trockenbeerenauslese 2005

Una noche difícil de repetir y que desde “La Terrassa del Vi” agradecemos a Nico.